Committees

Organizing Committee | Steering Committee

Organizing Committee

Steering Committee Chair

Haizhou LI (Institute for Infocomm Research, Singapore)

General Conference Chairs

Jianwu DANG (Tianjin University, Tianjin; JAIST, Ishikawa, Japan)

Hsin-Min WANG (Academia Sinica, Taipei)

Technical Program Chairs

Tan LEE (Chinese University of Hong Kong, Hong Kong)

Qiuqi RUAN (Beijing Jiaotong University, Beijing)

Lei XIE (Northwestern Polytechnical University, Xi'an)

Local Arrangement Chair

Jianguo WEI (Tianjin University, Tianjin)

Longbiao WANG (Tianjin University, Tianjin)

Plenary Session Chairs

Jen-Tzung CHIEN (National Chiao Tung University, Hsinchu)

Jiangping KONG (Peking University, Beijing)

Dong WANG (Tsinghua University, Beijing)

Publicity Chairs

Berlin CHEN (National Taiwan Normal University, Taipei)

Jiqing HAN (Harbin Institute of Technology, Harbin)

Man-Wai MAK (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong)

Siu Wa Yvonne LEE (Institute for Infocomm Research, Singapore)

Masashi UNOKI (JAIST, Ishikawa, Japan)

Publication Chairs

Jia JIA (Tsinghua University, Beijing)

Yu CHEN (Tianjin University of Technology, Tianjin)

Tutorial Chairs

Jinsong ZHANG (Beijing Language and Culture University, Beijing)

Brian K. MAK (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong)

Kai YU (Shanghai Jiao Tong University,Shanghai)

Special Session Chairs

Changchun BAO (Beijing University of Technology, Beijing)

Ming LI (Sun Yat-Sen University, Guangzhou)

Lan WANG (Shenzhen Institute of Chinese Academic, Shenzhen)

Exhibition Chairs

Yu HU (iFlytek, Hefei)

Xiangang LI (Baidu, Beijing)

Wei CHEN (Sogou, Beijing)

Qingzhi HOU (Tianjin University, Tianjin)

Registration Chairs

Hui FENG (Tianjin University, Tianjin)

Xin DANG (Tianjin Polytechnic University, Tianjin)

 

[Back to Top]

Steering Committee

Steering Committee Chair

Haizhou LI (Institute for Infocomm Research, Singapore)

Steering Committee Members

Sin‐Horng CHEN (Chiao Tung University, Hsinchu)
Mei-Yuh HWANG (Microsoft)
Helen MENG (The Chinese University of Hong Kong)
Chin‐Hui LEE (Georgia Institute of Technology, USA)
Aijun LI (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Bin MA (Institute for Infocomm Research, Singapore)
Man-Wai MAK (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong)
Jianhua TAO (Chinese Academy of Sciences, Beijing)
Chung-Hsien WU (National Cheng Kung University, Tainan)

[Back to Top]

CONFERENCE